Zgłaszanie pomysłów

PODSTAWOWE ZASADY I PROCEDURY PRZEKAZYWANIA POMYSŁÓW

American Orthodontics („AO”) projektuje i produkuje produkty ortodontyczne i jest największym prywatnym producentem produktów ortodontycznych na świecie. W celu kontynuowania swojej tradycji zapewniania wysokiej jakości i innowacyjnych produktów AO zaprasza i zachęca do zgłaszania swoich pomysłów wynalazczych. Poniższe informacje pomogą Ci zrozumieć proces przekazywania pomysłów AO i zasad oraz wymogów związanych z przekazywaniem pomysłów firmie AO.

AO starannie rozpatruje zgłoszenia pomysłów, które pokrywają się z naszymi potrzebami biznesowymi. Aby zapewnić przesłanie zgłoszeń pomysłów do odpowiedniego działu w celu przeglądu i odpowiedniego uwzględnienia, AO wymaga, aby wszystkie wnioski wynalazcze składano za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków. Zgłoszenia pomysłów złożone w inny sposób nie będą akceptowane lub poddane przeglądowi.

Wszystkie pomysły przedstawione przez system online zostaną poddane przeglądowi w celu ustalenia, czy pomysł pasuje do modelu biznesowego AO i / lub bieżących potrzeb biznesowych. Jeżeli po przeprowadzeniu wstępnej oceny, AO postanawia dalej zająć się złożonym wnioskiem wynalazczym, AO skontaktuje się z pomysłodawcą.

Należy pamiętać, że w celu dokonania przeglądu i odpowiedzi na wniosek danego pomysłu w sposób terminowy i w celu spełnienia wymogów prawnych względem informacji poufnych,nie akceptujemy żadnych informacji poufnych na tym etapie procesu. Celem tej polityki jest uniknięcie wszelkich problemów związanych z przywłaszczeniem lub naruszeniem poufności, a także uniknięcie ewentualnych nieporozumień lub sporów w przypadku podobieństwa produktów AO do pomysłów zgłoszonych do AO.

ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

Następujące warunki stosuje się do wszelkich zgłoszeń pomysłów, które przesyłane są do AO:

1. Należy przekazywać tylko niepoufne i niezastrzeżone informacje. Zgłoszenia dokonywane są w oparciu o przesyłanie danych niepoufnych. Wszelkie działania podjęte przez AO w związku z przeglądem i oceną przesłanego materiału będą opierać się o zasadę braku poufności.

2. Za zgłoszenia nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Za wszelkie wstępne zgłoszenia AO nie będzie płacił żadnych wynagrodzeń ani teraz, ani w przyszłości. Jeśli AO podejmie decyzję o zakupie przesłanych pomysłów, AO skontaktuje się z Pomysłodawcą w celu omówienia warunków zakupu. AO będzie rozpatrywać nieopatentowane pomysły, jednak takie pomysły muszą zostać zredukowane w celu zgłoszenia patentowego lub wniosku o rejestrację patentu przed negocjacją warunków zakupowych przez AO.

3. Wykorzystanie przesłanych materiałów. AO może wykorzystać część zgłoszenia w dowolnym celu i nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych materiałów.

4. Przegląd i zawiadomienie. AO poinformuje Pomysłodawcę o swojej decyzji w sprawie ew. oferty wynagrodzenia za przekazany pomysł.

5. Poufny rozwój produktu. AO nie jest zobowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego działań w zakresie rozwoju produktu, zarówno w kwestii ogólnych jak i szczególnych informacji dotyczących przekazanego pomysłu. Rozwój produktu AO jest procesem poufnym i ciągłym, a AO może już pracować nad pomysłami, które są podobne lub identyczne do przedstawionego pomysłu.

6. Pierwszeństwo Umowy. Niniejsza Umowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi wcześniejszymi negocjacjami lub umowami zawartymi przez agenta lub przedstawiciela AO w związku z przedmiotem uwzględnionym w niniejszej Umowie. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między treścią niniejszej Umowy a wszelkimi wcześniejszymi ustaleniami lub umowami pomiędzy Pomysłodawcą a AO, warunki niniejszej Umowy mają pierwszeństwo.

Formularz zgłoszeniowy